ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการประเมินคนพิการ ตามเกณฑ์การประเมินคนพิการที่จำเป็นต้องมีผู้ช่วยคนพิการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ซักซ้อมแนวทางการประเมินคนพิการ ตามเกณฑ์การประเมินคนพิการที่จำเป็นที่จำเป็นต้องมีผู้ช่วย เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ซึ่งมีผู้แทนจาก 4 องค์กรมาให้ความรู้และร่วมแสดงความคิดเห็น ในการจัดแนวทางแนวทางการประเมินคนพิการ ตามเกณฑ์การประเมินคนพิการที่จำเป็นที่จำเป็นต้องมีผู้ช่วย ในงานนี้เน้นเรื่องการให้ความรู้แก่หน่วยบริการในการประเมินคนพิการที่ต้องใช้ผู้ช่วยคนพิการ คนพิการระดับใดต้องมีผู้ช่วย ระดับใดที่ถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วน โดยเน้นที่แบบประเมินกลางของ พก. และการให้คะแนนจากความเข้าที่ถูกต้องของหน่วยบริการ ซึ่งมีทั้ง อบต. พมจ. และองค์กรคนพิการที่ได้รับการรับรองให้เป็นหน่วยจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ หลังจากกิจกรรมข้างต้นเสร็จแล้ว ได้มีการทดลองให้หน่วยบริการได้ทดลองประเมินความพิการจากคนพิการจริงและสรุปคะแนน ซึ่งตัวอย่างคนพิการในวันนี้มีทั้งคนพิการรุนแรงและไม่รุนแรง ก็ได้ผลใกล้เคียงตามที่คาดไว้ ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของงานด้านผู้ช่วยคนพิการในปีนี้

13/04/2013