โครงการพัฒนา IL สู่การเป็นหน่วยร่วมบริการในระบบ

โครงการพัฒนา IL สู่การเป็นหน่วยร่วมบริการในระบบ

มูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จัดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม/องค์กรการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ ที่สนใจเป็น "หน่วยร่วมบริการ" ในระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับใช้ฝึกอบรมผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ สู่การเป็นหน่วยร่วมบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ เมื่อวันที่ ๑๑-๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจกระบวนการทำงานขององค์กรด้านการดำรงชีวิตอิสระ และการทำงานร่วมกับหน่วยบริการ

06/08/2012