IL ยุคใหม่... ปฏิวัติจากภาคปฏิบัติสู่วิชาการ

IL ยุคใหม่... ปฏิวัติจากภาคปฏิบัติสู่วิชาการ

วันที่ ๔-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระและเครือข่ายศูนย์ IL จากหลายจังหวัดกว่า ๓๐ คน ได้มารวมตัวกันที่ศูนย์สิรินธร เพื่อช่วยกันระดมสมอง ถอดบทเรียน จากประสบการณ์ เพื่อเขียนหลักสูตรสำหรับการจัดฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในโครงการเตรียมความพร้อมสู่การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๑-๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ศูนย์สิรินธร

นอกจากจะเป็นข้อมูลในการจัดฝึกอบรมแล้ว ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนางานขับเคลื่อนงานด้านงานการดำรงชีวิตอิสระ (IL) ของประเทศไทย จากภาคปฏิบัติและประสบการณ์สู่งานวิชาการ ซึ่งมีนักเคลื่อนไหวคนพิการหลายท่านซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงจากการทำงานมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของงาน IL จนถึงปัจจุบัน อาทิ เช่น คุณธีรวัฒน์ ศรีปฐมสวัสดิ์ คุณองอาจ แก่นทอง คุณกิตติชัย เนตรพิศาลวานิช คุณสันติ รุ่งนาสวน คุณอรุณวดี ลิ้มอังกูร และคุณสุภัทราพร ตันอธิคม เรียกได้ว่าเป็นผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการ IL มาอย่างยาวนาน มาร่วมกันเขียนโดยเรียบเรียงจากประสบการณ์จริง รวบรวมเป็นงานเอกสารวิชาการด้าน IL ที่เข้มข้นด้วยเนื้อหา เช่น หลักสูตรการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระ หลักสูตรการให้คำปรึกษาฉันเพื่อน หลักสูตรการพิทักษ์สิทธิ หลักสูตรความเสมอภาคคนพิการ (DET) หลักสูตรการใช้เครื่องมือของการดำรงชีวิตอิสระ และหลักสูตรการทำงานแบบมีส่วนร่วม มารวบรวมเป็นเล่มเพื่อใช้เป็นคู่มือในการเผยแพร่และให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย โทร ๐๒-๙๕๔๐๗๒๕

05/05/2012