การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยคนพิการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยคนพิการ

ในวันที่ 22-24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยคนพิการ ตามหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการ ระดับพื้นฐาน พ.ศ.2556 รุ่นที่ 1-2 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล กว่า 70 คน เข้ามาร่วมอบรมอย่างอุ่นหนาฝาคั่งและให้ความสนใจในกิจกรรมต่างๆในการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ช่วยคนพิการ ซึ่งในกิจกรรมก็มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยวิทยากร ทั้งการดูแลคนพิการทางร่างกาย การดูแลบุคคลออทิสติก การดูแลคนตาบอด การดูแลคนพิการทางสติปัญญา และการดูแลผู้บกพร่องทางจิต ทั้งในบริบทของกิจกรรมในชีวิตประจำวันและการออกสู่สังคม เพื่อให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมอย่างสมศักดิ์ศรีและมีความสุข

30/05/2013