การประชุมผู้นำเครือข่ายการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ

ผู้นำเครือข่ายการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ

การประชุมผู้นำเครือข่ายการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ TIL Focal Points Meeting 2013 วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะเล็คกาซี่ เครือข่ายด้านการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ ๑๔ ศูนย์ฯ จากทั่วประเทศ ร่วมกันระดมสมอง เหลียวหลัง แลหน้าร่วมกัน

07/07/2013