วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์กร ปี 2555 - 2558

“เครือข่ายการเรียนรู้หน่วยบริการและพิทักษ์สิทธิ์ที่มีคุณภาพ
สู่การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการไทยและเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอาเซียน”

ยุทธศาสตร์องค์กร

  1. การสร้างกลุ่มองค์กรของคนพิการที่ใช้แนวคิดการดำรงชีวิตอิสระในชุมชน
  2. การบริหารเครือข่ายสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย
  3. การสร้างเครือข่ายพันธมิตร
  4. การสื่อสารสังคม
  5. วิจัยและพัฒนา